สรุปลดหย่อนภาษี มาตรการช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืน 2566

เรากำลังจะซื้อหนังสือ (กดใส่ตะกร้าไว้ 11 เล่ม กำลังเตรียนมจ่ายเงิน) และต้องการใช้ลดหย่อนภาษี โครงการ ช้อปดีมีคืน 2566 เลยหาข้อมูลเพื่อความชัวร์ว่าหนังสือมันร่วมโครงการจริงไหม ไหน ๆ ก็หาข้อมูลแล้ว เอามาเขียนแชร์ลงในบล็อกหน่อยละกัน ไว้เตือนความจำตัวเองด้วย

มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2566 (ที่จะต้องยื่นปี 2567) มีจำนวนเงินรวมสูงสุด 40,000 บาท แยกตามหลักฐานที่เป็นใบกำกับภาษีตามนี้

  • 30,000 บาทแรกเป็นใบกำกับภาษีกระดาษ/อิเล็กทรอนิกส์ (E-TAX Invoice)
  • 10,000 บาทที่เหลือเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-TAX Invoice) เท่านั้น

สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 สำหรับเงินได้บุคคลธรรมดานี้ สำหรับ “บุคคลธรรมดา” ที่ไม่ใช่ “ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล” ที่ซื้อสินค้าหรือบริการภายในช่วงเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง ?

ต้องเป็นสินค้าและบริการที่อยู่ในราชอาณาจักร กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ผู้ขายที่จด VAT) และได้รับใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (ต้องมีใบกำกับภาษี ที่ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ผู้ซื้อ)

กรณีการจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ดังต่อไปนี้

(1) ค่าซื้อหนังสือ
(2) ค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(3) ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรไม่ได้ ?

  • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ค่ายาสูบ
  • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
  • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร (ทั้งกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์)
  • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบการฯ
  • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้ผู้ประกอบการฯ
  • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลง การให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 66 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 ก.พ. 66 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 66
  • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ที่มา ไทยรัฐ