องค์กรวายพีโอ: ผู้บริหารธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหนึ่งใน 25 รายกล่าวว่าพวกเขาวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของบริษัท

- YPO Logo - ภาพที่ 1
  • การขาดการวัดประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพลังงานและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ผู้บริหาร SMB ร้อยละ 96 กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในประเภท 1-3 และร้อยละ 95 ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระดับการใช้พลังงานหมุนเวียน
  • น้อยกว่าหนึ่งในสามของ SMB ทุ่มเททักษะด้านสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืนให้กับคณะกรรมการหรือในตำแหน่งผู้บริหารบริษัท
  • องค์กรวายพีโอจะพัฒนาทักษะให้สมาชิกด้านวิธีการวัดผลและรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

คิกาลี, รวันดา, 31 ม.ค. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ผู้บริหารธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) ส่วนใหญ่กล่าวว่าบริษัทของตนไม่ได้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามการวิจัยชิ้นใหม่โดยองค์กรวายพีโอ (YPO) โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอีวาย (EY)

รายงานจากองค์กรวายพีโอ ซึ่งเป็นชุมชนผู้นำระดับโลกของผู้บริหารระดับสูง แสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกที่มีการสำรวจเพียงร้อยละ 4 ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทของตนได้ (การปล่อยก๊าซประเภท 1-3) ผู้บริหารระดับสูงที่ทำการสำรวจร้อยละ 5 เท่านั้นที่วัดระดับการใช้พลังงานหมุนเวียนในธุรกิจของตน ดังนั้นผู้บริหารดังกล่าวจึงไม่สามารถรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานได้

เนื่องจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมีความเข้มข้นมากขึ้น การวิจัยในรายงานผลกระทบระดับโลกประจำปีฉบับแรกขององค์กรวายพีโอยังตอกย้ำเรื่องการขาดทรัพยากรและความเข้าใจที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับวิธีรายงานปัญหาเหล่านี้ในหมู่ SMB ผู้บริหารธุรกิจน้อยกว่าหนึ่งในสาม (ร้อยละ 28) ระบุว่าพวกเขามีคณะกรรมการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้นที่รายงานว่ามีตำแหน่งผู้บริหารด้านความยั่งยืนแบบเต็มเวลา

ประธานระดับสากลขององค์กรวายพีโอ เรย์มอนด์ วัตต์ (Raymond Watt) กล่าวว่า:

“สมาชิกของเราเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจหลายประเทศทั่วโลก และต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการกับเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบัน สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลและการสนับสนุนในการดำเนินการดังกล่าว”

“รายงานฉบับแรกนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่เป็นสมาชิกองค์กรวายพีโอเพื่อเริ่มเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความแตกต่างเชิงบวก เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้ในการวัดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสำรวจข้อมูลทางเทคโนโลยีและโซลูชันการรายงาน”

“นอกจากการดำเนินการเป็นหนึ่งเดียวกันของบริษัทเพื่อช่วยหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว อีกไม่นานข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและห่วงโซ่อุปทานจะกำหนดให้การรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นข้อบังคับทั้งด้านพาณิชย์และด้านสภาพภูมิอากาศ”

“แม้ว่าขณะนี้จะมุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่ แต่แรงกดดันด้านกฎระเบียบในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความเข้มงวดมากขึ้น ในปีนี้ บริษัทข้ามชาติหลายพันแห่งที่มีธุรกิจในยุโรปจะต้องเริ่มรายงานผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของตนภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการรายงานความยั่งยืนของบริษัท (Corporate Sustainability Reporting Directive หรือ CSRD) ในสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะนำกฎการเปิดเผยสภาพภูมิอากาศมาใช้”

ออร์ลัน บอสตัน (Orlan Boston) สมาชิกองค์กรวายพีโอและที่ปรึกษาอาวุโสและพาร์ทเนอร์บริการลูกค้าสากล บริษัทอีวาย กล่าวว่า:

“นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่มากขึ้นแล้ว แรงกดดันจากลูกค้าต่อบริษัทต่าง ๆ ในการให้ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล และสร้างความคืบหน้าด้านดังกล่าวยิ่งทวีคูณขึ้น”

ผู้นำธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางควรประเมินโอกาสและความเสี่ยงสำหรับธุรกิจแต่ละรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินกลยุทธ์การปรับปรุงที่ตรงเป้าหมายได้”

เกี่ยวกับองค์กรวายพีโอ

วายพีโอ (YPO) คือชุมชนผู้นำระดับโลกที่เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารกว่า 35,000 คน ใน 150 ประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงด้วยความเชื่อเดียวกันว่าโลกต้องการผู้นำที่ดีกว่าเดิม และธุรกิจสามารถเป็นกำลังขับเคลื่อนถาวรได้ สมาชิกแต่ละรายล้วนประสบความสำเร็จในการเป็นผู้บริหารตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเป็นผู้บริหารธุรกิจและองค์กรที่มีพนักงานรวมกันกว่า 22 ล้านคนทั่วโลก และสร้างรายได้ต่อปีรวมกันสูงถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ สมาชิกองค์กรวายพีโอมาร่วมกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน ธุรกิจ และชุมชนที่พวกเขาสัมผัส สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ypo.org

ระเบียบวิธีข้อมูล

การสำรวจผลกระทบทั่วโลกโดยองค์กรวายพีโอประจำปี 2566 ดำเนินการโดยองค์กรวายพีโอผ่านแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอีวาย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์และผู้สนับสนุนการสำรวจ พรูฟ (Proof) พาร์ทเนอร์ด้านข้อมูล และเทคโนโลยี และลาบราดอร์ (Labrador) พาร์ทเนอร์ด้านที่ปรึกษา การเขียน และการออกแบบ การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมมุมมองที่หลากหลายของผู้บริหารธุรกิจเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม ธรรมาภิบาล และสิ่งแวดล้อม วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะของพรูฟ ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถป้อน บันทึก และอัปเดตข้อมูลของตนในช่วงระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลได้ การสำรวจครอบคลุมระยะเวลาการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยมีช่วงรวบรวมข้อมูลแบบเปิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2566 โดยมีสมาชิกองค์กรวายพีโอกว่า 700 รายจาก 82 ประเทศ ตอบแบบสำรวจ

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/1065220/YPO_Logo.jpg?p=medium600 

View original content to download multimedia: Read More