แนะนํา Podcast พัฒนาตัวเอง “วิธีที่ช่วยให้สร้างนิสัยใหม่ให้สำเร็จ”

แนะนํา Podcast พัฒนาตัวเอง - pexels cottonbro studio 4855327 - ภาพที่ 1

แนวคิดในจิตวิทยาการพัฒนาตนมุ่งเน้นการศึกษาและการเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของตัวเอง การรู้จักและเข้าใจในอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของตนเอง การรับรู้ถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ดีขึ้น การตั้งเป้าหมายและการวางแผนในการพัฒนาตนเอง และการใช้เทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาสมรรถภาพและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ดียิ่งขึ้น

แนวคิดนี้เน้นความสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นทั้งในด้านที่สามารถเติมเต็มความสามารถ พัฒนาความรู้และทักษะ ปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่ดี และสร้างเสริมสร้างทัศนคติที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การวางแผนเป้าหมาย การบำรุงรักษาสุขภาพจิต การทำสมาธิ หรือการใช้กลยุทธ์แก้ไขปัญหา เพื่อช่วยในกระบวนการพัฒนาตนเองให้เป็นที่สำเร็จได้ดีขึ้น

สรุปแนวคิดในจิตวิทยาการพัฒนาตนคือการทำความเข้าใจตัวเองและการตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เป็นที่ดีขึ้นทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และทัศนคติในชีวิตประจำวัน

บทความก่อนหน้าผมเขียนแนะนำ Podcast พัฒนาตัวเอง ของรายการ Mission To The Moon ไป ในบทความนี้ก็จะเขียนแนะนำ Podcast อีกตอนจากช่องเดียวกัน แต่ชื่อรายการ 5 Minutes Podcast ชื่อตอนว่า 8 วิธีที่ช่วยให้เรา สร้างนิสัยใหม่ให้สำเร็จ เป็นตอนที่จะชวนไปสำรวจถึง 8 วิธีสำคัญที่ช่วยให้เราสร้างนิสัยได้สำเร็จ

แนะนํา Podcast พัฒนาตัวเอง

https://www.youtube.com/watch?v=sTsYso6ufgM