ความคาดหวัง หมายถึงอะไร ? ทฤษฎีความคาดหวัง คือ ?

pray gesture

ความคาดหวัง หมายถึง การคาดการณ์หรือคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไร มันเป็นสิ่งที่เรามักจะทำเมื่อต้องตัดสินใจหรือวางแผน หรือเมื่อต้องการประเมินผลการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วว่าได้ผลตามที่คาดหวังหรือไม่

การมีความคาดหวังเป็นสิ่งที่ธรรมดาในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อเราไปทำงานเราคาดหวังว่าจะได้เงินเดือน หรือเมื่อเราไปเรียนเราคาดหวังว่าจะได้คะแนนสูง แต่บางครั้งคาดหวังเกินไปก็จะทำให้ผิดหวังและรู้สึกผิดหวัง ดังนั้นการมีความคาดหวังที่เหมาะสมและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา

ความคาดหวังในชีวิต คือ ?

ความคาดหวังในชีวิต หมายถึงการคาดหวังหรือคิดว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นอย่างไร และคาดหวังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไร การมีความคาดหวังในชีวิตนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการวางแผนหรือการดำเนินชีวิตของเรา โดยความคาดหวังนั้นสามารถเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบได้ เช่น คาดหวังว่าจะได้งานที่ดี หรือคาดหวังว่าจะไม่สำเร็จในการสอบต่างๆ

การมีความคาดหวังที่เหมาะสมและตรงตามความเป็นจริงจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต และสามารถตัดสินใจและวางแผนได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การมีความคาดหวังเกินไปหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อาจทำให้เกิดความผิดหวังและเสียใจ ดังนั้นการมีความคาดหวังในชีวิตควรจะเหมาะสมและมีพื้นฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่

ทฤษฎีความคาดหวัง คือ ?

ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายเหตุผลของพฤติกรรมการทำงานของบุคคล โดยทฤษฎีนี้กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลจะขึ้นอยู่กับความคาดหวังว่าการกระทำที่ต่างๆ ที่เขาทำจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งการคาดหวังนี้จะขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้สึก ความเชื่อ และประสบการณ์ในการกระทำต่างๆ

ทฤษฎีความคาดหวังจะกล่าวถึงว่า บุคคลจะเลือกทำกิจกรรมที่ต้องการหรือจะลงมือทำกิจกรรมนั้น ๆ ก็ต่อเมื่อเขาคาดหวังว่าการกระทำนั้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ การคาดหวังเหล่านี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของบุคคลในอนาคตด้วย

ความคาดหวังมีอะไรบ้าง

ความคาดหวัง มีอยู่ในหลายด้านของชีวิต โดยปกติแล้วคาดหวังจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยบางครั้งการคาดหวังนั้นอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเราด้วย ดังนี้

  1. การงาน: การคาดหวังในการงานสามารถมองได้จากเป้าหมายที่ต้องการทำงาน และสิ่งที่คาดหวังจากตำแหน่งงานนั้น เช่น คาดหวังว่าจะได้เงินเดือนสูง หรือคาดหวังว่าจะได้โปรโมชั่น
  2. การศึกษา: การคาดหวังในการศึกษาสามารถเห็นได้จากเป้าหมายที่ต้องการในการศึกษา และการคาดหวังว่าจะได้เกรดเฉลี่ยสูง หรือจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
  3. การเงิน: การคาดหวังในการเงินสามารถเห็นได้จากเป้าหมายที่ต้องการในการเก็บเงินหรือการลงทุน และคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น
  4. ความสัมพันธ์: การคาดหวังในความสัมพันธ์สามารถเห็นได้จากเป้าหมายที่ต้องการในความสัมพันธ์และคาดหวังว่าความสัมพันธ์นั้นจะดี หรือจะมีอนาคตที่ดีกันต่อไป
  5. ชีวิตส่วนตัว: การคาดหวังในชีวิตส่วนตัวสามารถเห็นได้จากเป้าหมายที่ต้องการในชีวิตส่วนตัว

ความคาดหวังของตนเองมีอะไรบ้าง

ความคาดหวังของตนเองจะแตกต่างกันไปตามบุคคลซึ่งมีความเชื่อมั่นในตนเองและศักย์ศูนย์ก็แตกต่างกันไปได้ อย่างไรก็ตาม มีบางความคาดหวังที่เป็นไปได้ในผู้หลาย ๆ คน ได้แก่

  1. คาดหวังว่าจะเป็นคนที่สำเร็จในชีวิต: ผู้คนส่วนใหญ่มักมีความคาดหวังที่จะเป็นคนที่มีความสำเร็จในชีวิต โดยคาดหวังว่าจะได้งานที่ดี สามารถสร้างครอบครัวที่มั่งคั่งได้ หรือมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุข
  2. คาดหวังว่าจะมีสุขภาพดี: ผู้คนมักคาดหวังว่าจะมีสุขภาพที่ดีและไม่มีโรคที่ร้ายแรง เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมที่ต้องการได้ตลอดเวลา
  3. คาดหวังว่าจะมีความสุขในความสัมพันธ์: ผู้คนมักคาดหวังว่าจะมีความสุขในความสัมพันธ์กับคนรัก หรือคนใกล้ชิดอื่นๆ โดยคาดหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีการทะเลาะและมีความรักที่แท้จริง
  4. คาดหวังว่าจะพัฒนาตนเอง: ผู้คนมักคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และการเรียนรู้เพิ่มเติม

ความคาดหวัง กับ ความหวัง ต่างกันอย่างไร

ความคาดหวังและความหวังเป็นสองความหมายที่ไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปแล้ว ความคาดหวังมักจะเป็นการคาดการณ์เชิงลบหรือเชิงบวกเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยคาดหวังนั้นอาจจะมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หรือเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และมักมีการวิเคราะห์หรือการตรวจสอบว่าคาดหวังเหล่านั้นเป็นไปได้หรือไม่

ในขณะที่ความหวังมักเป็นการมองหาสิ่งที่ดีขึ้นหรือเชื่อว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยความหวังนั้นอาจมีการยกโอกาสหรือเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ความหวังอาจจะไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่มีการตรวจสอบว่าเป็นไปได้หรือไม่ แต่มักเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจหรือช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

ดังนั้น ความคาดหวังและความหวังเป็นสิ่งที่แตกต่างกันเนื่องจากมีลักษณะการคาดหวังหรือการมองหาสิ่งที่ต่างกัน และมีบทบาทและความสำคัญต่างกันในชีวิตของเรา